تردد در ایروان ارمنستان - تاکسیهنگام ورود به یک کشور خارجی یکی از ابزاری که واقعا به آن نیاز پیدا خواهید کرد، تلفن همراه است. دانستن شرکت هایی که خدمات مخابراتی مانند سیم کارت و اینترنت 3G و 4G به شما ارایه می کنند و نحوه استفاده از سرویس های آنها در ارمنستان یکی از ملزماتی است که باید نسبت به آن اطلاع داشته باشید.

در ارمنستان چهار شرکت دولتی و خصوصی وظیفه سرویس دهی مخابراتی به شما را بر عهده دارند. این چهار شرکت به ترتیب عبارتند از:

1. بی لاین
2. ویوا سل
3. اورنج
4. قره باغ تلکم (این شرکت در منطقه آرتساخ فعالیت می کند)

هر کدام از شرکت ها مشخصات و کدهای خدماتی خاص خود را دارند که در ادامه به آنها اشاره خواهیم نمود. برای مثال در حالت عادی در صورت تماس با خارج از کشور ارمنستان مثل ایران هزینه ارتباطی هنگفتی برای شما محاسبه خواهد شد در حالی که با داشتن کد خدماتی ارتباط اینترنتی (VOIP) می توانید با هزینه به مراتب کمتری با بستگان خود در کشور ایران تماس حاصل نمایید.

Beelineشرکت بی لاینپیش شماره های  مربوط به این شرکت:
شماره +91+0
شماره +96+0
شماره +99+0

شماره کدهای خدماتی:
بررسی موجودی  -   #102*
شارژ موجودی    -   # کد شارژ *101*

کد تماس با خارج از کشور:
شماره مورد نظر + کد کشور خارجی + 00*88*
مثال در مورد ایران: 88888888+21+0098*88*

www.beeline.am
viva cell

شرکت ویواسلپیش شماره های  مربوط به این شرکت:
شماره +93+0
شماره +94+0
شماره +98+0
شماره +77+0

شماره کدهای خدماتی:
بررسی موجودی  -   #122*
شارژ موجودی    -   # کد شارژ *123*

کد تماس با خارج از کشور:
شماره مورد نظر + کد کشور خارجی + 7700
مثال در مورد ایران: 88888888+21+98+7700

www.mts.am
Orange

شرکت اورنجپیش شماره های  مربوط به این شرکت:
شماره +55+0
شماره +95+0

شماره کدهای خدماتی:
بررسی موجودی  -   #133*
شارژ موجودی    -   # کد شارژ *144*

www.orangearmenia.am
Karabakh Telecom

شرکت قره باغ تلکمپیش شماره های  مربوط به این شرکت:
شماره +97+0

شماره کدهای خدماتی:
بررسی موجودی  -   #133*
شارژ موجودی    -   # کد شارژ *144*

کد تماس با خارج از کشور:
شماره مورد نظر + کد کشور خارجی + 8800
مثال در مورد ایران: 88888888+21+98+8800

www.karabakhtelecom.com